Teksty religijne polskie i rosyjskie Bibliia Tysiąclecia i przekład synodalny Biblii

Autor Tytuł Pierwodruk Tłumaczenie Wydawnictwo Data wydania
Ewangelia wg św. Jana
Ewangelia wg św. Łukasza
Ewangelia wg św. Marka
Ewangelia wg św. Mateusza
Księga Rodzaju pokaz sie
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
Księga Jozuego
Księga Rut
1 Księga Samuela
2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
Księga Sędziów
2 Księga Królewska
1 Księga Kronik
2 Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Estery
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta
Pieśń nad Pieśniami
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Lamentacje
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza
Ew. wg św. Mateusza
Ew. wg św. Marka
Ew. wg św. Łukasza
Ew. wg św. Jana
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
1 List św. Piotra
2 List św. Piotra
1 List św. Jana
2 List św. Jana
3 List św. Jana
List św. Judy
Apokalipsa św. Jana
Księga Mądrości
Mądrość Syracha
Księga Barucha
1 Księga Machabejska
2 Księga Machabejska
Księga Tobiasza
Księga Judyty

Zobacz również: